A24 Horsham

A24 Horsham

A24 Horsham

University of Sussex

University of Sussex

University of Sussex

Lancing College

Lancing College

Lancing College

A27 – Chichester

A27 – Chichester

A27 – Chichester

A27 Shopwyke

A27 Shopwyke

A27 Shopwyke

Portland Road, Worthing

Portland Road, Worthing

Portland Road, Worthing

Blackrock, Brighton

Blackrock, Brighton

Blackrock, Brighton

Southwick

Southwick

Southwick

Chichester

Chichester

Chichester